MJA-3 convenant

MJA De meerjarenafspraken energie-efficiency zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. In het kader van het energiebesparingsbeleid heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency, zo ook met AFAS binnen de ICT-sector. In navolging van deze afspraak zijn een groot aantal maatregelen getroffen.

Convenant


MJA 3

Al sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MEE-convenant (voor ETS-bedrijven) en het MJA3-convenant (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZ bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. 

Scope

Aanpak energievreters AFAS heeft naar aanleiding van de MJA een Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld, waarin 20 maatregelen zijn opgenomen die moeten leiden tot een energievermindering. De zogeheten "energievreters" en dus de potentiële besparingen zijn in kaart gebracht om stappen uit te zetten die een werkelijke besparing realiseren. Zo zijn verlichtingsarmaturen verwijderd, staan de algemene plasma schermen standaard minder uren per dag aan en gaat het klimaatsysteem 's nachts en in het weekend uit. Naast dergelijke 'quick wins', is ook het serverpark aangepakt. Vanuit een situatie met 80 servers is er overgestapt naar slechts 22 nieuwe servers. Deze maatregelen hebben uiteindelijk geleid tot een fantastisch resultaat.

Certificeringspartij

RVO.nl voert opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. Ook zijn er taken van de productschappen ondergebracht.


Uitkomst

Op 28 oktober 2009 ondertekende AFAS als eerste softwareleverancier de meerjarenafspraak (MJA): het convenant voor energievermindering in de ICT-sector. Daarmee gaf AFAS aan minimaal 2% energiebesparing per jaar te willen bereiken. Voor de periode 2008-2012 betekende dit al een besparing van 8%.

AFAS Blijft deelnemer aan het MJA3 convenant en geeft daarmee aan jaarlijks de 'Meerjarenafspraak energie-efficiëntie' te laten controleren door het RVO. De voortgangsverklaring kan hier worden gedownload.