Aansprakelijkheid

AFAS garandeert dat AFAS Profit voldoet aan alle specificaties die zij opgeeft. In geval van fouten zal AFAS deze altijd zo snel mogelijk herstellen. AFAS besteedt grote zorg aan een juiste werking van AFAS Profit en een correcte uitvoering van haar dienstverlening. Ondanks deze inspanningen kunnen er dingen verkeerd gaan, die voor de klant tot schade leiden. AFAS streeft daarbij in overleg met de klant steeds naar een passende oplossing.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidskwesties zullen via AFAS Software B.V. te Nederland verlopen. De aansprakelijkheid van AFAS is beperkt tot € 1.000.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en zal samengesteld nooit hoger zijn dan € 2.500.000,- per kalenderjaar. AFAS kan op de aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep doen als er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid in het handelen van haarzelf, van haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden

AFAS sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere vorm van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen.De aansprakelijkheid van AFAS is ook uitgesloten als de klant of door de klant ingeschakelde derden wijzigingen in producten van AFAS hebben aangebracht, wat niet is toegestaan.

AFAS en de klant zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: Overmacht in de zin van de wet, ook bij toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan AFAS zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die dataverkeer belemmeren voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan partijen zelf.

De gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

AFAS heeft een gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitzonderlijke calamiteiten die AFAS zelf niet kan of wil dragen. Deze verzekering is passend. Voor meer informatie over inhoud en omvang van deze verzekering  kan informatie opgevraagd worden bij AFAS Software B.V..

Melden 

AFAS verlangt van de klant dat deze zo spoedig mogelijk een klacht of een claim meldt bij AFAS. Niet alleen kan AFAS dan direct met de klant werken aan een oplossing, maar ook dient AFAS een claim te melden bij haar verzekeraar. Overigens blijft overeind dat AFAS, los van deze klacht en/of claim, streeft, in overleg met de klant, naar een passende oplossing. 

Leveringstermijnen

Wanneer AFAS een (op)levertermijn niet haalt, zal de klant AFAS eerst in gebreke stellen en AFAS alsnog een redelijke termijn geven om haar verplichtingen na te komen.