Nieuw in Profit 22

HRM  & Payroll

 

WAZO-bericht betaald ouderschapsverlof

Het betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering van 70% van het dagloon en wordt na opname van het verlof (in delen) aangevraagd en betaald. Het is vanaf Profit 22 mogelijk gemaakt om de WAZO-declaratie voor betaald ouderschapsverlof (bij geboorte) via een UWV-bericht vanuit Profit aan te vragen. Hierbij heb je de mogelijkheid om per kind één WAZO-aanvraag en twee Betaalverzoeken in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele gegevens ouderschapsverlofsaldi

Het actuele ouderverlofsaldi is inzichtelijk gemaakt in de eigenschappen van de medewerker. De velden Actueel opgenomen en Actueel saldo zijn toegevoegd aan de weergave op tabblad Ouderverlof saldo in de eigenschappen van de medewerker.

Op InSite is in Mijn ouderverlof en Medewerker ouderverlof het veld Opgenomen aangepast naar saldo in weken. Voorheen werd het saldo in uren getoond. Vanaf Profit 22 is dus het Verlofrecht, Opgenomen en Saldo in weken.

Daarnaast zijn er drie nieuwe signalen uitgeleverd die je erop attenderen dat een medewerker betaald ouderschapsverlof en/of aanvullend geboorteverlof heeft genoten en waarvoor een WAZO declaratie gedaan kan worden. Deze signalen kunnen gekopieerd en zelf aangepast worden.  Het gaat om de volgende signalen:

Verwijderen sollicitanten

De werking van het veld Geplande datum verwijdering is vanaf Profit 22 gewijzigd. In dit veld werd de datum direct bepaald op het moment dat de sollicitant aangemaakt werd. Deze datum wijzigde vervolgens niet meer.

Vanaf Profit 22 wordt na het aanmaken van de sollicitant de datum in dit veld altijd gevuld met 1 jaar na de sollicitatiedatum. Deze datum blijft staan totdat alle sollicitaties van de sollicitant de status 'Afgewezen' hebben. Wanneer alle sollicitaties de status 'Afgewezen' hebben, dan wijzigt de datum in het veld. Hierbij zijn 2 smaken o.b.v. het vinkveld Mijn gegevens mogen 1 jaar bewaard worden:

 • Vinkveld aan: het veld Geplande datum verwijdering wordt gevuld met de datum 1 jaar na de waarde van het veld Datum afgewezen op de laatste sollicitatie.
 • Vinkveld uit: het veld Geplande datum verwijdering wordt gevuld met de datum 4 weken na de waarde van het veld Datum afgewezen op de laatste sollicitatie.

Het is dus van belang om sollicitanten af te wijzen via de workflow of het veld Datum afgewezen te vullen in Profit.

 

 

 

 

Verzuimstandaard arbodiensten 

We zijn overgegaan op de nieuwste versie van de verzuimstandaard voor de arbodiensten Zorg van de Zaak, Arbo Unie, ArboNed en enkele kleine arbodiensten. Hierin zijn de volgende optimalisaties doorgevoerd:

 • Geslacht Onbekend/niet gespecificeerd is beschikbaar gemaakt in de aanlevering. 
 • Verwachte einddatum voor het verzuim is toegevoegd aan de verzuimstandaard.
 • Er is een veld voor normuren toegevoegd aan de verzuimstandaard. Hierbij gaat het om type rooster 'Uren per week'. 
 • De contactgegevens van de medewerker zijn uitgebreid. Het gaat om Zakelijk e-mailadres, Zakelijk vaste telefoon en Zakelijk mobiele telefoon.

Daarnaast wordt bij alle medewerkers die worden aangeleverd bij de Arbodienst en die lopend verzuim hebben, gecontroleerd of de leidinggevende nog actueel is. Is de leidinggevende nog actueel, dan gebeurt er niks. Is de leidinggevende van een medewerker niet meer actueel, dan wordt de nieuwe leidinggevende van deze medewerker naar de Arbodienst gestuurd.

 

 

Right to work-check via Valicare

We hebben onze samenwerking met Valicare uitgebreid: je kunt nu ook een Right to work-check uitvoeren via Valicare. Op basis van een verblijfsdocument wordt bepaald of iemand arbeid mag verrichten in Nederland. Na de terugkoppeling vanuit Valicare worden de gegevens vastgelegd in Profit.

 

Uitbreiden UPA met verlofsoorten en indicatie generatieregeling

De berekening van pensioenpremies kan beïnvloed worden door onbetaald verlof (ouderschapsverlof) en door een generatieregeling. Voor pensioenuitvoerders is dit niet altijd inzichtelijk. Hierdoor kan een berekende premie afwijken van de premie zoals de pensioenuitvoerder deze zou berekenen. Om hier meer inzicht in te bieden, is de UPA vanaf 2023 als volgt gewijzigd:

 • Alle soorten onbetaald verlof worden meegenomen in de UPA. Hiermee wordt aangegeven dat de betreffende uren pensioengevend (kunnen) zijn. Als je eigen looncomponenten gebruikt, kun je deze laten intellen op de bijbehorende lijstbegrippen.
 • Als er een generatieregeling (generatiepact) van toepassing is, wordt dit aangegeven in de UPA. Dit geldt bijvoorbeeld als een medewerker een parttimepercentage van 80% krijgt, terwijl het loon 100% bedraagt en hierover ook de pensioenpremie berekend wordt.

 

 

Pensioenoverstappers per 2023

Per 01-01-2023 stappen verschillende cao's over naar de UPA:

 • Bpf Banden en Wielen verhuist van AZL naar Appel en sluit aan op UPA
 • Stichting PAWW sluit aan op het UPA formaat
 • TKP sluit Stap Algemeen pensioenfonds aan op het UPA formaat

Daarnaast heeft Appel per 01-04-2022 de pensioenadministratie voor Beton overgenomen van Centric. 

 

Meer mooie functionaliteit

 • Taakinformatie in de wachtrij
  De taakinformatie rondom de taak Sollicitanten verwijderen is vanaf nu beschikbaar in de wachtrij.  Hiermee is inzichtelijk welke sollicitanten gedeeltelijk en welke sollicitanten volledig zijn verwijderd. Als alle sollicitanten volledig zijn verwijderd, dan krijgt de taak in de wachtrij de status Succesvol voltoooid. Wanneer één of meerdere sollicitanten gedeeltelijk worden verwijderd, dan krijgt de taak in de wachtrij de status Voltooid met waarschuwingen.
   
 • Gegevensverzameling 'BI Werving en selectie'
  Er is een nieuwe gegevensverzameling beschikbaar genaamd BI Werving en selectie. Deze tabel werd al gebruikt voor het BI dashboard rondom werving & selectie. Na het verwijderen van sollicitanten is de data rondom deze sollicitanten en bijbehorende sollicitaties verdwenen, maar in deze tabel zonder persoonsverwijzingen nog terug te vinden. Ideaal om te gebruiken voor het maken van eigen analyses en/of externe dashboards.

   
 • Workflow Sollicitatie
  Binnen de workflow is het mogelijk om sollicitanten aan een andere vacature te koppelen via de actie Vacature koppelen. Deze actie sluit de originele sollicitatie en maakt een nieuwe sollicitatie aan op de gekozen vacature. Vanaf Profit 22 wordt de status van de originele sollicitatie aangepast naar Afgewezen op het moment dat de workflow wordt afgesloten. Daarnaast wordt het veld Datum afgewezen gevuld met de datum waarop de workflowactie is uitgevoerd.

   
 • UPA-instantie bij indienst
  In het profiel Aanmaken indienst is een tweede UPA-instantie veld toegevoegd op het tabblad Aan te maken instantie. Hiermee kun je aangeven dat er twee instanties van soort 
  Uniforme pensioenaangifte gekoppeld moeten worden aan de medewerker.
   
 • Wijziging omschrijving geslacht X
  De omschrijving van geslacht X - Overige is gewijzigd in Non-binair.

 

 • Familierelatie
  Bij het toevoegen van een nieuwe Familierelatie is nu het veld Ouderschapsverlof situatie beschikbaar. Dit is een verplicht veld wanneer je Komt in aanmerking voor ouderverlof hebt aangevinkt. Er zijn 4 ouderschapsverlof situaties:
  • Adoptie
  • Geboorte
  • Pleegzorg
  • Samenwonen

 

Het Mijn ouderverlofportaal is aangevuld met zwangerschapsverlof. De medewerker kan nu naast het registreren van een kind, (aanvullend) geboorteverlof en (on)betaald ouderschapsverlof, ook Zwangerschapsverlof aanvragen.