Testen, hoe doe je dat?

 

Na de gewenste inrichting volgt de volgende onmisbare stap van de implementatie: het testen. Voldoet de inrichting van de functionaliteiten? Komt de werking overeen met je verwachtingen? Testen is cruciaal voor een goede oplevering van AFAS Profit en de acceptatie binnen de organisatie. Een goede test zorgt voor:

 • Een kwalitatief betere overgang naar Profit;
 • Controle of de inrichting aan de verwachtingen voldoet;
 • Meer betrokkenheid binnen de organisatie;
 • Momenten om nog bij te kunnen sturen voor de live-gang.

Kortom; hier moet tijd en aandacht aan worden besteed. Maar hoe pak je dit aan? Op deze pagina vind je informatie die je ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van de testwerkzaamheden. 

Onze visie op testen


AFAS levert standaardsoftware. Dit stelt ons in staat de software van A tot Z volledig te testen. Hiervoor hebben wij onze eigen testafdeling. Ook de inrichting in onze templates wordt door AFAS uitgevoerd en daarmee voor uitlevering door ons getest. Wat resteert zijn de testwerkzaamheden op de voor jouw specifieke inrichting en data. Op deze pagina helpen we je op weg als het gaat om het testen.

Testen heeft vele definities. Vanuit AFAS kiezen wij voor onze eigen pragmatische en overzichtelijke aanvliegroute, uitgewerkt in drie verschillende teststappen. Waar het op neerkomt bij AFAS implementaties is dat er een advies gegeven wordt over de kwaliteit en volledigheid van de inrichting. Het geeft antwoord op de vraag of we live kunnen gaan met Profit. Testen is dus geen doel, maar een middel.

Deze testwerkzaamheden zijn een belangrijke stap naar de acceptatie van het systeem en vormt daarom een integraal onderdeel van onze manier van implementeren, SIMPLR

In de basis bestaat de flowtest uit de volgende stappen:

 • Er gaat iets in (of er is al een stamgegeven);
 • Je doet er iets mee (verlonen, factureren, …);
 • Je kijkt of de gewenste output er is.

Deze stappen worden op verschillende momenten en in verschillende testvormen toegepast om uiteindelijk met een goed gevoel een GO te geven op de live-gang.

Wie doet wat?

De rolverdeling tijdens het testen

Testcaptain | Testteam | Stuurgroep | Procesverantwoordelijke | Projectmanager | AFAS Consultancy

Testcaptain

De testcaptain coördineert de acceptatietest. Hij/zij zorgt onder andere voor het opstellen van de testaanpak, het samenstellen van het testteam en het opstellen en uitvoeren van de test-cases. De testcaptain faciliteert daarnaast zaken als een testruimte en regelt en bewaakt de interne resources.

De AFAS projectleider heeft ruime ervaring met testtrajecten en ondersteunt hier graag bij.

De projectmanager

De projectmanager stuurt de testcaptain aan en rapporteert aan de stuurgroep.

.

Procesverantwoordelijke

Een procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor één bepaald proces. Hij/zij kent het proces door en door en het proces valt ook onder de dagelijkse werkzaamheden. De procesverantwoordelijke geeft het akkoord op de processen waarvoor deze verantwoordelijk is. 

AFAS Consultancy

Van AFAS Consultancy kun je verwachten dat zij ervaring meebrengen om jullie als klant te ondersteunen tijdens de testfase. Daarnaast zorgt de consultant ervoor dat hetgeen er wordt ingericht, tijdens de inrichtingsfase al direct wordt getest.

Testteam

Het testteam wordt door de testcaptain samengesteld tijdens de start van het project, en wordt door AFAS opgeleid. Het testteam bestaat uit de verschillende procesverantwoordelijken en overige gebruikers die ondersteunen tijdens de test. In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke cursus door welke test-medewerker wordt gevolgd.

 Tijdens de test-fase voeren de test-medewerkers de test-cases uit en leggen de resultaten en eventuele bevindingen vast.

Stuurgroep

De stuurgroep wordt geïnformeerd over de testresultaten en waar nodig kunnen zij bijsturen.

De 3 teststappen 

Goed voorbereid de live-gang tegemoet!

 

1. Onderdeeltest

Het testen van losse onderdelen. Direct na het inrichten van een onderdeel wordt deze ‘los’ getest door degene die de inrichting heeft doorgevoerd. Een onderdeeltest wordt uitgevoerd tijdens de inrichtingsfase, samen met de consultant.

Bijvoorbeeld: Er is een looncomponent aangemaakt welke direct na het bouwen ‘los’ getest wordt door het looncomponent te boeken en de output te controleren in de salarisverwerking. 

2. Flowtest

Dit is een verzameling van meerdere losse onderdelen welke samen één proces vormen. Voor het kunnen toepassen van een flowtest ga je uit van een processchema. Een flowtest wordt uitgevoerd tijdens de inrichtingsfase, samen met de consultant.

Bijvoorbeeld: Er wordt een declaratie ingestuurd, deze wordt correct verloond en leidt uiteindelijk tot een juiste financiële mutatie. 

3. Acceptatietest

Acceptatietest voor live-gang en die vaak bestaat uit drie verschillende stappen. Klik op elk van de stappen voor meer informatie:

Tips en trucs

Waar moet je op letten?

 • Benoem de verantwoordelijkheid testcaptain en procesverantwoordelijke.
 • Begin met een gezamenlijke kick-off, maak er een feestje van.
 • Betrek ook gebruikers buiten de projectgroep bij de gebruikerstest, dit zorgt voor verhoogde draagvlak! 
 • Informeer de (project)organisatie over het testtraject.
 • Zorg voor duidelijke instructies voor de testgroep, maak hierbij gebruik vantestscripts.
 • Plan tijdig je testwerkzaamheden in. Testen is namelijk het eerste wat in onder druk komt te staan bij uitloop. Bovendien werkt het als een stip op de horizon.
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen (her-)testen en live-gang.
 • Test nooit met een beheerderaccount! Altijd met een representatieve testgebruiker.
 • Zorg dat je de bevindingen v/d tests goed borgt.
 • Controleer de faciliteiten voorafgaand aan het testen (verbinding, werkplekken, koffie, etc.)!
 • Zorg dat alle partners betrokken zijn, bijvoorbeeld ook de productpartners en ICT.

Help!

Hoe bereid ik me voor? 

 • Stel een testplan op, we helpen je hiermee op weg met onze sjablonen.
 • Beschrijf hierin de testcases per proces inclusief gewenste kwaliteitscriteria
 • Stel een testteam samen met voldoende capaciteit, kennis en draagvlak. 
 • Reserveer een aparte testruimte met voldoende werkplekken.
 • Bevries de productieomgeving, alle inrichting moet stoppen!
 • Zorg voor een goede testomgeving.
 • Maak testgebruikers met de juiste rechten.
 • Zorg voor centrale vastlegging van de bevindingen en borg deze in SIMPLR.

Acceptatie voor live-gang 

Gevorderde gebruikers/beheerders:

Met een beperkte groep testers tonen we aan dat de inrichting van Profit is gedaan en dat Profit in productie kan worden genomen. Wat hier wel essentieel is, is dat:

 • Er geen inrichting meer wordt gedaan. De omgeving is ‘bevroren’.
 • Er wordt gewerkt met werkelijke data.

Dit kan door verschillende cruciale flowtest-scenario’s samengevoegd te doorlopen.  Zie het voorbeeldscript. De verantwoordelijkheid (voorbereiding, uitvoering, verslaglegging) tijdens de implementatie ligt hiervan bij de testcaptain.

Minder ervaren gebruikers of even opfrissen?

Samen met de gebruikers tonen we aan dat de gebruikers kunnen werken met Profit in de eigen rol. Hier gelden dezelfde regels als voor de test met de beperkte groep testers. Wat hierbij cruciaal is, is dat de gebruikers goed ingericht moeten zijn qua autorisatie. De gebruiker moet de eigen periodieke werkzaamheden doorlopen om zodoende een advies te kunnen geven aan de testcaptain.

De verantwoordelijkheid (voorbereiding, uitvoering, verslaglegging) tijdens de implementatie ligt hiervan bij de testcaptain.Hiervoor kunnen usercases ingezet worden, zie hiervoor het  voorbeeldscript

De koppelingen

Indien er sprake is van een koppeling, zoals een roosterpakket, scanoplossing, weegbrugapplicatie etc. is het belangrijk om deze ook te testen. Hierbij gaat het om de connectiviteit tussen de verschillende systemen en daarmee de werking van de Profit in combinatie met de koppelingen. 

De manier waarop testscenario’s gemaakt worden is in de basis dezelfde als bij de flowtest.

Blog

"De 4 neveneffecten van
een goede test"


Robin Bosma
Consultancymanager AFAS

 

 

Blog

"Testen is net autorijden"


Hendrik Emmens
Partner AFAS

Thema's

Bekijk ook deze thema's